Monday, May 30, 2011

FREE Blog Site

 Blogging சாப்ட்வேர்பிளாக்கிங் சாப்ட்வேர் என்பது வலைபதிவை(Blog) தொடங்கவும் அதை தொடர்ந்து மேன்படுத்தவும் உதவும் ஒரு கருவி அல்லது தளம் ஆகும். இணையத்தில் நிறைய பிளாக்கிங் சாப்ட்வேர்கள் உள்ளன, அதில் சில இலவச சேவையை அளிக்கின்றது.பிளாக்கிங் சாப்ட்வேர்களின் பட்டியல்:Blogger

www.blogger.com

FREELiveJournal

www.livejournal.com

FREETypePad

www.typepad.com

FREE

30 days trialBlogHarbor

www.blogharbor.com

FREE

30 days trialSquaresSpace

www.squarespace.com

FREEWordPress

www.wordpress.org

FREEMovable Type

www.movabletype.org

PAIDXOOPS

www.xoops.org

FREEb2evolution

www.b2evolution.net

FREEBlogware

www.Blogware.com

FREE

30 days trialExpress engine

www.expressionengine.com

FREE

30 days trialtumblr

www.tumblr.com

FREEBlosxom

www.blosxom.com

FREEBelieve


Think Positive Thoughts
May You Always Have Positive Thoughts

May every day of your life bring you

fresh hopes for tomorrow – Because hope

gives all of us our reason for trying.May each new day bring a feeling of

excitement, joy, and a wonderful sense of

expectation. Expect the best, and you’ll get it.May you find peace in simple things,

because those are the ones that will always

be there.May you remember the good times and

forget the sorrow and pain, for the good

times will remind you of how special your life

has been.May you always feel secure and loved, and

know you are the best.

May you experience all the good things in

life – the happiness of realizing your dreams,

the joy of feeling worthwhile, and the

satisfaction of knowing you’ve succeeded.May you find warmth in others, expressions

of love and kindness, smiles that courage

you, and friends who are loyal and honest.May you realize the importance of patience

and accept others for what they are. With

understanding and love, you’ll find the good

in every heart.May you have faith in others and the ability

to be vulnerable. Open your heart and really

share the miracle of love and intimacy.Above all, may you always have positive thoughts.

SECRET OF SUCCESS

THE SECRET OF SUCCESS


Motivational sayings for success

Proverbs, insights, ideas . Take time to

read the stories, they make a difference

MISC QUOTATIONS FROM FAMOUS PEOPLE

SECRET 01 Some people follow their dreams, others hunt them down and beat them mercilessly into submission. Go confidently in the direction of your dreams In the long run, we only hit what we aim at

(read true story)

. .

SECRET 02 Life is what we make of it, always has been, always will be Life itself cannot give you joy, unless you will it. Life just gives you time and space, it’s up to you to fill it

(read true story)

. .

SECRET 03 Every day matters

(read true story)

. .

SECRET 04 Never, never, never, never give up

Make a success of living by seeing a goal and aiming for it unswervingly. You never really lose until you stop trying

(read true story)SECRET 05 Champions believe in themselves even if no one else does In order to succeed, we must first believe that we can They can because they think they can

(read true story)SECRET 06 To move the world, we must first move ourselves

Whether you think you can or you can’t, you’re right

It’s not the mountain we conquer, but ourselves

(read true story)

. .

SECRET 07 You become a champion by fighting one more round. When things are tough, you fight one more round. When you get into a tight place and it seems like you can’t go on, hold on, for that’s just the place and time that the tide will turnMost people give up just when they’re about to achieve success. They quit on the one yard line. They give up at the last minute of the game one foot from a winning touchdown

(read true story)

. .

SECRET 08 A mistake is only a mistake if you don’t learn from it

Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they are supposed to help you discover who you are. If I had to live my life over again, I’d dare to make more mistakes next time

. .

SECRET 09 You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you stop to look fear in the face. Challenges can be stepping stones or stumbling blocks. It’s just a matter of how you look at them. The purpose of life is to live it, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience

(read true story)

. .

SECRET 10 Always imitate the behavior of winners when you lose

. .

SECRET 11 Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail

(read true story)

. .

SECRET 12 Winners make goals, losers make excuses

(read true story)

. .

SECRET 13 Jump into the middle of things, get your hands dirty, fall flat on your face, and then reach for the stars. Get busy living or get busy dying Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. When you play, play hard. When you work, don’t play at all.

. .

SECRET 14 The key to achievement lies in being a “how” thinker, not an “if” thinker

. .

SECRET 15 The path of no risk is the biggest risk of all

. .

SECRET 16 It takes courage to push yourself to places that you have never been before...to test you limits...to break through barriers Fortune favors the brave. To conquer without risk is to triumph without glory.

. .

SECRET 17 Fix your eyes on perfection and you make almost everything speed towards it. Hold yourself responsible for a higher standard than anyone expects of you. Hope sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. We only learn our limits by going beyond them

(read true story)

. .

SECRET 18 Always do your best. What you plant now, you will harvest later

(read true story)

. .

SECRET 19 It takes time to be a success, but time is all it takes

. .

SECRET 20 Do the little things well now. In time great things will be presented to you waiting to be done. The beginnings of all things are small In creating, the only hard thing is to begin

. .

SECRET 22 Don’t be afraid to go out on a limb...that is where the fruit is.

(read true story)

. .

SECRET 21 How do you know so much about everything? was asked by a very wise and intelligent man; and the answer was 'By never being afraid or ashamed to ask questions as to anything of which I was ignorant.

. .

SECRET 23 Seize the day

Opportunity is missed by most people because it’s dressed in overalls and looks like work. Opportunities are seldom labeled

(read true story)SECRET 24 Don’t let what you cannot do interfere with what you can do

(read true story)

. .

SECRET 25 Knowing how to win is the first step, we must also know how to make use of victories

. .

SECRET 26 Always do right. This will gratify some people and astonish the rest In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock . If you gotta lose, lose ’em right Be faithful to that which exists within yourself

(read true story)

. .

SECRET 27 Promise, then perform

(read true story)

. .

SECRET 28 Only from the alliance of everyone working with and through each other, are great things born.

. .

SECRET 29 From what we get, we can make a living; what we give, however, makes a life. Note how good you feel after you have encouraged someone else. No other argument is necessary to suggest that never miss the opportunity to give encouragement. There is no such thing as a 'self-made' man. We are made up of thousands of others. Everyone who has ever done a kind deed for us, or spoken one word of encouragement to us, has entered into the make-up of our character and of our thoughts, as well as our success.

(read true story)

. .

SECRET 30 Early one morning, an old man was standing on the beach throwing back starfish that had washed ashore in the night. The man was weak and very old. Each throw took a little more energy out the man, but he kept on throwing. The beach was covered so you could hardly take a step and not find another dying starfish. A young man approached the shoreline and asked the old man what he was doing. He replied “I’m making a difference.” The young man looked around and laughed “A difference? There are probably a million starfish on this beach, you can’t possibly think you will make a difference. The old man picked up another starfish and said “It makes a difference to this one...” and threw back into the sea.

(read true story)

. .

, May the road rise up to meet you;

May the wind always be at your back;

May the sun shine warm upon your face;

May the rain fall soft upon your fields.

And until we meet again may God hold you in the palm of his hand.

You’ve failed many times. Although you may not remember. You fell down the first time you tried to walk. You almost drowned the first time you tried to swim, didn’t you? Did you hit the ball the first

time you swung a bat? Heavy hitters, the ones who hit the most home runs, also strike out alot. R.H. Macy failed seven times before his store in New York caught on. English novelist John Creasey got 753 rejection slips before he published 564 books. Babe Ruth struck out 1,330 times, but he also hit 715 home runs. Don’t worry about failure. Worry about the chances you miss when you don’t even try. You don't have to have the lead if you have the courage to come from behindTo be a star, you must shine your own light, follow your own path, and don’t worry about the darkness, for that is when stars shine brightestHe has achieved success who has lived well, laughed often and loved much; who has enjoyed the trust of pure women, the respect of intelligent men and the love of little children; who has filled his niche and accomplished his task; who has left the world better than he found it, whether by an improved poppy, a perfect poem, or a rescued soul; who has never lacked appreciation of earth's beauty or failed to express it; who has always looked for the best in others and given them the best he had; whose life was an inspiration; whose memory is a benediction.Thank you

(read true story)Success ProverbsBill Gates:

Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose, [Microsoft founder and CEO]


George Ross:

To be successful, you have to be able to relate to people; they have to be satisfied with your personality to be able to do business with you and to build a relationship with mutual trust, [Successful Billionaire Investor]

Peter F. Drucker:

There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.

Abraham Lincoln:

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other one thing.

Albert Einstein:

Try not to become a man of success but rather try to become a man of value.


Albert Schweitzer:

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Anna Pavlova:

To follow without halt, one aim; there is the secret of success. And success? What is it? I do not find it in the applause of the theater; it lies rather in the satisfaction of accomplishment.


Bernadette Devlin:

Yesterday I dared to struggle. Today I dare to win.

Bessie Stanley:

He has achieved success who has lived well, laughed often and loved much; who has gained the respect of intelligent men and the love of little children; who has filled his niche and accomplished his task; who has left the world better than he found it, whether by an improved poppy, a perfect poem, or a rescued soul; who has never lacked appreciation of earth's beauty or failed to express it; who has always looked for the best in others and given them the best he had; whose life was an inspiration; whose memory a benediction. - published 11/30/1905 in the Lincoln (Kansas) Sentinel - an adaptation of this is often attributed to Ralph Waldo Emerson, though nothing like it has been found in his writings.

Coco Chanel:

How many cares one loses when one decides not to be something but to be someone.

Corita Kent:

Love the moment. Flowers grow out of dark moments. Therefore, each moment is vital. It affects the whole. Life is a succession of such moments and to live each, is to succeed.

David Brinkley:

A successful person is one who can lay a firm foundation with the bricks that others throw at him or her.

Elaine Maxwell:

My will shall shape the future. Whether I fail or succeed shall be no man's doing but my own. I am the force; I can clear any obstacle before me or I can be lost in the maze. My choice; my responsibility; win or lose, only I hold the key to my destiny.


Elbert Hubbard:

The man who is anybody and who does anything is surely going to be criticized, vilified, and misunderstood. This is part of the penalty for greatness, and evey man understands, too, that it is no proof of greatness.


Frank Lloyd Wright:

I know the price of success: dedication, hard work, and an unremitting devotion to the things you want to see happen

Franklin D. Roosevelt:

It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something.

G. K. Chesterton:

I owe my success to having listened respectfully to the very best advice, and then going away and doing the exact opposite.

George Washington Carver:

How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving and tolerant of the weak and strong. Because someday in life you will have been all of these.

Havelock Ellis:

It is on our failures that we base a new and different and better success.

Helen Keller:

I long to accomplish a great and noble tasks, but it is my chief duty to accomplish humble tasks as though they were great and noble. The world is moved along, not only by the mighty shoves of its heroes, but also by the aggregate of the tiny pushes of each honest worker.

Henry David Thoreau:

The greatest compliment that was ever paid me was when one asked me what I thought, and attended to my answer.

Henry Ford:

If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right. also attributed to Mary Kay Ash.

Henry Wadsworth Longfellow:

The heights by great men reached and kept / Were not attained by sudden flight, / But they, while their companions slept, / Were toiling upward in the night.


Herbert B. Swope:

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure: which is: Try to please everybody.

J.C. Penney:

Give me a stock clerk with a goal and I'll give you a man who will make history. Give me a man with no goals and I'll give you a stock clerk.


Lily Tomlin:

Sometimes I worry about being a success in a mediocre world.

Lloyd Jones:

Those who try to do something and fail are infinitely better than those who try nothing and succeed. (adapted)

Louis L'Amour:

Nobody got anywhere in the world by simply being content.

Margaret Mead:

I must admit that I personally measure success in terms of the contributions an individual makes to her or his fellow human beings.


Marie Ebner von Eschenbach:

Conquer, but don't triumph.


Maxine Hong Kingston:

To me success means effectiveness in the world, that I am able to carry my ideas and values into the world -- that I am able to change it in positive ways.


Maya Lin:

To fly, we have to have resistance.

Med Yones:

The 4 key to success are: Motivation, Education, Actions and Relations - [President of International Institute of Management]


Michael Korda:

To succeed, we must first believe that we can.

Oliver Wendell Holmes:

Greatness is not in where we stand, but in what direction we are moving. We must sail sometimes with the wind and sometimes against it -- but sail we must and not drift, nor lie at anchor.

Pablo Picasso:

My mother said to me, "If you become a soldier, you'll be a general; if you become a monk, you'll end up as the Pope." Instead, I became a painter and wound up as Picasso. Famous Painter

Pearl S. Buck:

The person who tries to live alone will not succeed as a human being. His heart withers if it does not answer another heart. His mind shrinks away if he hears only the echoes of his own thoughts and finds no other inspiration.

Ralph Waldo Emerson:

Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.

Richard Bach:

Sooner or later, those who win are those who think they can.


Robert F. Kennedy:

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Samuel Smiles:

It is a mistake to suppose that men succeed through success; they much oftener succeed through failures. Precept, study, advice, and example could never have taught them so well as failure has done.

Theodore Roosevelt:

It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbled, or where the doer of deeds could have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again, who knows the great enthusiasms, the great devotions, and spends himself in a worthy cause, who at best knows achievement and who at the worst if he fails at least fails while daring greatly so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. - From a speech given in Paris at the Sorbonne in 1910

Thomas Alva Edison:

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Thomas Wolfe:

You have reached the pinnacle of success as soon as you become uninterested in money, compliments, or publicity.

Ursula K. Le Guin:

Success is somebody else's failure. Success is the American Dream we can keep dreaming because most people in most places, including thirty million of ourselves, live wide awake in the terrible reality of poverty

Vaclav Havel:

Work for something because it is good, not just because it stands a chance to succeed.

Vanessa Redgrave:

Integrity is so perishable in the summer months of success.

Vince Lombardi:

Winning is a habit. Unfortunately, so is losing.

William Lyon Phelps:

This is the final test of a gentleman: his respect for those who can be of no possible value to him.


William M. Winans:

Not doing more than the average is what keeps the average down.


William Menninger:

Six essential qualities that are the key to success: Sincerity, personal integrity, humility, courtesy, wisdom, charity.


William Saroyan:

Good people are good because they've come to wisdom through failure. We get very little wisdom from success, you know.


Winston Churchill:

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.Don't

Don't wait for time. Make' it.


Don't wait for love. Feel' it.


Don't wait for money. Earn' it.


Don't wait for the path. Find' it.


Don't wait for opportunity. Create' it.


Don't go for less. Get' the best.


Don't compare. Be' unique.


Don't fight your misfortune. Transform' it.


Don't avoid failure. Use' it.


Don't dwell on mistake. Learn' from it.


Don't back down. Go' around.


Don't close your eyes. Open' your mind.


Don't run for life. Embrace' it.

Life Is Very Different here.

கருணா‌நி‌தி ச‌ட்டம‌ன்ற உறு‌ப்‌பின‌ராக இ‌ன்று பத‌வியே‌ற்று‌க் கொ‌ண்டா‌ர்

திருவாரூ‌ர் தொகு‌தி‌யி‌ல் போ‌ட்டி‌யி‌ட்டு வெ‌ற்‌றி பெ‌ற்ற தி.மு.க தலைவ‌ர் கருணா‌நி‌தி ச‌ட்டம‌ன்ற உறு‌ப்‌பின‌ராக இ‌ன்று பத‌வியே‌ற்று‌க் கொ‌ண்டா‌ர்.
ச‌ட்ட‌ப்பேரவை அவை‌த் தலைவ‌ர் டி.ஜெய‌க்குமா‌ர் மு‌ன்‌னிலை‌யி‌ல் கருணா‌நி‌தி உறு‌திமொ‌ழி எடு‌த்து‌க் கொ‌ண்டா‌ர்.இதேபோ‌ல் கா‌ட்பாடி தொகு‌தி‌‌யி‌ல் போ‌ட்டி‌யி‌ட்டு வெ‌ற்‌றி பெ‌ற்ற துரைமுருகனு‌ம் ச‌ட்டம‌ன்ற உறு‌ப்‌பினராக பத‌விய‌ே‌ற்று‌க் கொ‌ண்டா‌ர்.இ‌ந்த ‌நிக‌ழ்‌ச்‌சி‌யி‌ன் போது அ‌ன்பழக‌ன், மு.க.‌ஸ்டா‌லி‌ன், ஆ‌ற்காடு ‌வீராசா‌மி ஆ‌கியோ‌ர் உட‌ன் இரு‌ந்தன‌ர்.